آموزش نماز

بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش نماز

مقدّمه :

           نماز مهم ترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود ، عبادت های دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود و همان طور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شست و شو کند ، چرک در بدن نمی ماند نماز های پنج گانه هم انسان را از گناهان پاک می کند . و سزاوار است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد ، مانند کسی است که نماز نمی خواند پیامبر اسلام (ص) فرمودند : کسی که به نماز اهمّیّت ندهد و آن را سبک شمارد سزاوار عذاب آخرت است . روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد و رکوع و سجودش را کاملاً به جا نیاورد ، حضرت فرمودند : اگر این مرد در حالی که نمازش این طور است از دنیا برود ، به دین من از دنیا نرفته است پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتابزدگی نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد ، و متوجّه باشد که با چه کسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و نا چیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز کاملاًبه این مطلب توجّه کند از خود بی خبر می شود ، چنانچه در حال نماز تیر را از پای مبارک امیرالمؤمنین علیه السَّلام بیرون کشیدند و آن حضرت متوجّه نشد . و نیز نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانع قبول شدن نماز است مانند حساد ، کِبر ، غیبت ، خوردن حرام ، آشامیدن مسکرات و ندادن خمس و زکات بلکه هر معصیتی را ترک کند ، و همچنین سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می کند به جا نیاورد ، مثلاً در حال خواب آلودگی و خود داری از بول به نماز نایستد ، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند به جا آورد ، مثلاً انگشتری عقیق دست کند و لباس پاکیزه بپوشد و شانه و مسواک کند و خود را خوشبو نماید .

 

(بیشتر…)